Kampsport

Fakta om Taekwondo

Vad är TAEKWONDO?
TAEKWONDO är namnet på ett självförsvarssystem som förädlats till en kamsport. Den har sin tradition i den tidiga Koreanska historian och förlorar sig i töcknet i den 2000-åriga fragmentariska dokumentationen. Det som utpräglar TAEKWONDO är den stora variation varigenom man använder sina fötter som verktyg i kamp.

Alla rörelser är ursprungligen uppbyggda i en defensiv anda då man sedan urminnes tider som underordnad i det feodala samhället förbjöds vapeninnehav men på något sätt ändå tvingades att freda sig mot övervåld.

 

Kampen mot övermakten medförde att den hårda träningen för att obeväpnad kunna möta väpnade styrkor förbättrade hälsan, välbefinnandet och den själsliga balansen hos underklassen i dåtidens Korea.

 

Ur denna historiska grund har TAEKWONDO utvecklats till en modern kampsport som ger utövaren självförtroende och gör honom samtidigt generösare vid mötet med svagare individer.

Efter tillräckligt lång träning blir man även anspråkslös då man insett att man bemästrar de mest konfliktfyllda situationerna. Anspråkslöshet och generositet är fundamentala delar av självförtroendet som alla individer åtnjuter och förbättrar i samband med kontinuerlig träning.

 

Ordet TAEKWONDO är uppbyggt av tre ord. TAE, KWON och DO. TAE betyder fot. KWON betyder hand. DO är det fysiska sättet att utöva något med maximal mental styrka. Med andra ord. Det fysiska sättet att med maximal mental styrka använda foten och handen i kamp, självförsvar och till vardags. För oss kan det vara besvärligt att förstå den verkliga innebörden. För en Korean som fostrats i denna anda sedan barnsben är allting TAEKWONDO.

 

Historisk bakgrund
Koreanernas förfäder hade sina religiösa riter i de förmodade föregångarna till dagens TAEKWONDO. Yongko, Tongmaeng, Muchon och Kabi är några av de slående exemplen på sportsliga aktiviteter från denna dunkla tidsålder. Lång erfarenhet och utveckling ledde så småningom fram till den primitiva föregångaren till TAEKWONDO som hette Taekyon.

 

Grottmålningar daterade till Kogyuro-dynastin (37 f.Kr.) uppdagades av en grupp arkeologer 1935 och visar tekniker som är inkluderade i dagens TAEKWONDO. Silla-dynastin som blev efterföljaren blev vida berömd för sin Hwarangdo, en organisation grundad på militarism och utbildning som även inkluderade den nobla ungdomen i dåtidens Korea.

 

Hederskodex som Hwarang var uppbyggd på nationell lojalitet, lydnad och respekt mot föräldrar, uppriktighet mot vänner, mod i strid och undvikande av övervåld. Hwarangdo rekommenderade sin träning i rekreationssyfte vid sidan av de militära och mentala övningar de själva utförde.

 

Under Koryo och Yi-dynastierna benämndes TAEKWONDO "SUBAK" som blev enormt populärt att demonstrera inför kungligheter och publik. "SUBAK" var samtida med Neikya och Weikya, två system inom Kung Fu som hade samma attraktionskraft på allmänhet och överhet. Vid denna tid publicerades även en bok som visar vilken popularitet "SUBAK" hade.


Hur tävlar man?
Tävling delas i två discipliner. Kamp (Kyorugi) och mönster (Poomsae).
 
Kamp
Utföres mot en motståndare på en tävlingsyta som är 12x12 meter. Kampområdet i denna yta är 10x10m. För seniorer damer och herrar gäller 8 viktklasser och för juniorer damer och herrar gäller 10 viktklasser. Effektiv matchtid skall vara 3 ronder x 3 min för senior herrar och 3 ronder x 2min för damer senior samt juniorer herr och dam -  med pausvila på 1 minut mellan ronderna.

 

 Det gäller att under rigorösa regler skaffa sig poäng genom kontrollerade slag och sparkar på tillåtna träffytor som för ändamålet är försedda med godkända skydd. Slag mot huvud är strängt förbjudet. Tre kantdomare avgör vilka attacker som är poänggivande genom att trycka på en knapp för röd eller blå som representerar de två tävlande.

 

Minst två av domarna måste ha tryckt inom en sekund för att datorn skall registrera poäng. Matchdomaren som är den fjärde domaren i en kamp ser till att kampen genomförs efter de fastställda reglerna. Ett jyru-bord finns som övervakar att alla följer gällande regler, kollar matchtiden och redovisar förändringar i poängställning under pågående match.
 
Mönster
Ett mönster är en inövad blockering, slag och sparkserie som skall följa ett förutbestämt rörelseschema. Tävlingar genomförs individuellt eller i lag (synkron) på motsvarande yta som kamptävling. En jury utser via poängbedömning segraren som är den tävlande som i sitt utförande avvikit minst från det av arrangör eller  juryn fastställda mönstret för tävlingen.
 
Hur blir man svartbälte?
Genom nitisk träning lär man sig TAEKWONDO. Övning ger färdighet, inte minst i TAEKWONDO. Färdigheten bedöms vid examinationer som i regel sker varje halvår i föreningarna. Följer man med i sin träning kan man erhålla ett svart bälte efter ca 4-5 år. I en del föreningar kan det gå snabbare. Där är föreningens intresseinriktning i TAEKWONDO en avgörande faktor. Man gör vissa avkall på traditionell träning till förmån för tävling, vilket är nödvändigt om man vill hålla sig framme i den internationella konkurrensen som i sin yttersta elit består av professionella utövare.

 

Var tränar man?
SJÄLVKLART I EN FÖRENING ANSLUTEN TILL SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET, VILKET MEDFÖR ATT MAN ÄR FÖRSÄKRAD OM OLYCKAN ÄR FRAMME !!!!

 

Vem kan träna?
ALLA. Oavsett förutsättningar, ålder och kön. Det  finns en  nisch
för alla. Kamp, självförsvar, mönster, motion, tävling!

Bestäm själv utifrån dina egna krav.
VAD KOSTAR DET ATT TRÄNA ?
Det är inte dyrt. Normala priser ligger mellan 100 och 1000 kr per  termin beroende på föreningens självkostnad. Du får samtidigt möjlighet till ett flertal träningstillfällen i veckan.
 
Taekwondo är en olympisk gren
I OS tävlar herrar och damer i fyra respektive viktklasser. För övrigt gäller samma regler som i övrig kamp!

 

Videovåld och gatuvåld.
Svenska Taekwondoförbundet tar avstånd från oseriösa personer som sammanblandar och utnyttjar TAEKWONDONS namn i samband med video- och gatuvåld. Om någon har detta som målsättning med sin träning är han/hon inte välkommen i Taekwondo-familjen!

Taekwondon vill...

 

En vision under 2000-talet

 

TAEKWONDO VILL är ett material med riktlinjer och mål om hur förbundet och

föreningarna kan utveckla sin verksamhet för att möta utmaningarna under 2000-talet.

Tanken är att Taekwondoförbundets årsmöte skall ställa sig bakom innehållet och

förhoppningen är att det ska kunna tjäna som ett redskap för utvecklingsarbetet inom

förbundet.

 

Samtidigt är TAEKWONDO VILL ett sätt att beskriva Taekwondon och dess ambitioner

för andra intresserade.

Svenska Taekwondoförbundet kommer att arbeta för att det inte bara blir en viljeyttring

utan att vi kan sätta likhetstecken mellan vad Taekwondo Vill och vad Taekwondon gör.

 

 

Taekwondo för barn

Med Taekwondo för barn menar vi Taekwondo till och med tretton års ålder.

 

Mål

 

Taekwondo för barn

 

• ska ge ett livslångt intresse för Taekwondo

• ska ge plats åt alla som vill vara med

• ska verka för att fler flickor börjar med Taekwondo

• ska uppmuntra allsidigt idrottande, samt samarbeta med både andra idrotter och skolan

• ska anpassas, bedrivas och organiseras efter barnets behov, mognad och villkor

• ska bedrivas så att leken betonas och individen känner glädje och gemenskap

• ska anpassa tävlingarna (reglerna, utrustningen och tävlingsytor) till barnens ålder och

utveckling

• ska i första hand bedrivas i närområdet. Även tävlingar skall huvudsakligen ske lokalt

och resultatet skall ges ringa uppmärksamhet.

• skall lära barnet att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel,

fostran, etik och moral och att leva sunt.


 

Taekwondo för ungdom

Med Taekwondo för ungdom menar vi åldrarna 14 till 18 år.

 

Mål

 

Taekwondo för ungdom

 

• ska utforma tävlingsverksamheten så att den stimulerar individen till kvalitativ och

långsiktig träning

• ska ta stor hänsyn till att ungdomar utvecklas och mognar olika fysiskt, mentalt och

socialt

• ska uppmuntra till goda resultat i skolan

• ska ge utövaren möjlighet att kombinera en elitsatsning med studier på gymnasial nivå

(idrottsgymnasier)

• ska utveckla idrottens etiska regler. Utövare, ledare, funktionärer och övriga skall

aktivt arbeta för att motverka bruket av droger, alkohol samt doping och andra typer av

fusk och diskutera de etiska gränserna.

• ska verka för att barn och ungdomar får en bra kost och friskvårdskunskap.

 

 

Elitinriktad Taekwondo för vuxna

Med Taekwondo för vuxna avser vi dem som är över 18 år.

 

Mål

 

Taekwondo för vuxna

 

• ska vara världsledande och hålla världsklass

• ska ha ett högt underhållningsvärde för arena- och TV-publiken

• ska genom att hålla värdsklass skapa intresse för Taekwondo och därmed öka

rekryteringen av nya utövare

• ska var ett föredöme för barn och ungdomar genom att tillämpa idrottens etiska regler

Bredd- och motions Taekwondo för vuxna

Med bredd och motions Taekwondo för vuxna menar vi vår folkrörelse Taekwondo. I

detta ryms hela den verksamhet som sker på nationell och regional nivå.

 

 

 

 

Bredd- och motions Taekwondo för vuxna

 

Mål

 

• ska verka för att alla som vill skall kunna vara med

• ska organiseras och utformas utifrån individens behov och förutsättningar

• ska bedrivas så att den främjar folkhälsan

 

Taekwondo för ledare

Med Taekwondo för ledare avser vi de personer, man eller kvinna som aktivt, ideellt eller

professionellt arbetar med Taekwondo i föreningar, region och på förbundsnivå.

 

Svensk Taekwondo är en ideell rörelse där verksamheten bygger på ideellt arbete.

Utan alla dessa personer, unga som gamla, kvinnor som män, skulle verksamheten i

föreningarna inte fungera. Taekwondoledare skall inte bara ha kunskaper i Taekwondo,

utan också ha grundläggande kunskaper i barns och ungdomars psykiska, fysiska och

sociala utveckling.

 

Många barn och ungdomar söker sig till Taekwondo. Det ger Taekwondoledare stora

möjligheter att påverka och fostra unga Taekwondo utövare till självständiga individer.

Detta ställer höga krav på verksamheten både sportsligt och socialt. Därför är det av

mycket stor vikt att ledarna får en relevant utbildning. Det är också viktigt att den

enskilda ledaren som engagerar sig i Taekwondo, godtar och accepterar våra mål och

organiserar verksamheten därefter.

Att vara ledare för barn innebär ett stort ansvar och samtidigt en ännu större glädje.

 

Mål

Taekwondo för ledare

 

• ska ha utbildade tränare, ledare och funktionärerna inom svensk Taekwondo

• ska ge ledaren personlig utveckling och glädje

• ska anpassa utbildningen till ledarnas behov så att de kan utveckla verksamheten

 

Taekwondo för domare och funktionärer

Med Taekwondo för domare och funktionärer menar vi alla de personer som arbetar med

tävlingarnas genomförande.

 

Mål - Övergripande

 

• ska ha ett renommé som världsledande bland aktiva och ledare

• skall på alla utbildningsnivåer innehålla såväl fysiska, teoretiska som psykologiska

avsnitt

• ska ha utbildade funktionärer inom svensk Taekwondo på alla nivåer

• ska genom olika projekt och aktiviteter öka föreningarnas kännedom och förståelse för

domarverksamheten och därmed underlätta rekryteringen

• ska ge funktionären personlig utveckling och glädje

• ska anpassa utbildningen till funktionären så att han/hon kan utveckla verksamheten

• ska genom högsta kvalitet på utbildning, uppföljning och utvärdering utveckla

Taekwondon och individen

 

 

Svenska Taekwondoförbundet